Badania kruszyw

Wykonujemy następujące badania kruszyw:  

Właściwość Metoda Badania
Uziarnienie EN 932-1
Zawartość pyłów EN 932-1
Jakość pyłów - wskaźnik piaskowy EN 932-8
Jakość pyłów - badanie błękitem metylenowym EN 933-9
Oznaczanie zawartości humusu EN 1744-1, Roz. 15.1
Obecność lekkich organicznych zanieczyszczeń EN 1744-1, Roz. 14.2
Procent ziaren przekruszonych EN 933-5
Wskaźnik płaskości EN 933-3
Wskaźnik kształtu EN 933-4
Odporność na rozdrabnianie LA EN 1097-2, Roz. 5
Odporność na uderzenie EN 1097-2, Roz. 6
Mrozoodporność EN 1367-1
Gęstość ziarn EN 1097-6, Roz. 8-9
Nasiąkliwość EN 1097-6, Roz. 8-9
Gęstość nasypowa EN 1097-3
Odporność na ścieranie (mikro-Deval) EN 1097-1
Odporność na polerowanie (PSV) EN 1097-8
Odporność na ścieranie powierzchniowe(AAV) EN 1097-8, zalącznik A
Odporność na ścieranie przez opony z kolcami EN 1097-9
Stałość objętości - skurcz przy wysychaniu EN 1367-4
Opis petrograficzny EN 932-3
Chlorki EN 1744-1, Roz. 7
Siarczany rozpuszczalne w kwasie EN 1744-1, Roz. 12
Siarczany rozpuszczalne w wodzie EN 1744-1, Roz. 10
Siarka całkowita EN 1744-1, Roz. 11
Copyright (c) Laboratorium Badań Kamienia i Kruszyw 2014. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com