Badania kamienia

Wykonujemy badania kamienia pod kątem Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów wg:

  • PN-EN 1341 "Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1342 "Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1343 "Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań"
  • PN-EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”
  • PN-EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania”
  • PN-EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
  • PN-EN 771-6 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.”

Wykonujemy następujące badania kamienia naturalnego:

Właściwość Metoda Badania
Gęstość objętościowa EN 1936
Porowatość otwarta EN 1936
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym EN 13755
Wytrzymałość na zginanie EN 12372
Wytrzymałość na ściskanie EN 1926
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie EN 12371
Odporność na ścieranie EN 14157
Odporność na poślizg EN 14231
Opis petrograficzny EN 12407
Wytrzymałość na wyrwanie kotew EN 13364
Odporność na starzenie spowodowane działaniem SO2 w obecności wilgoci EN 13919
Współcznnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym EN 772-11
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie (w 1 % roztwór NaCl) EN 1367-6
Odporność na szok termiczny EN 14066
Wytrzymałość na uderzenie EN 14158
Nasiąkliwość kapilarna EN 1925
Gęstość objętościowa EN 772-4
Porowatość otwarta EN 772-4
Porowatość całkowita EN 772-4
Wytrzymałość na ściskanie EN 772-1
Copyright (c) Laboratorium Badań Kamienia i Kruszyw 2014. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com